- AK Muroň & Nepovím Sedláková

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka

 

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby zejména v oblastech práva občanského,
obchodního, správního, pracovního a trestního, a to s tímto věcným zaměřením:


sepisování kupních smluv
sepisování darovacích smluv
sepisování nájemních smluv a smluv o nájmu bytu
sepisování smluv o převodu obchodních podílů v obchodních společnostech
zakládání obchodních společností a podniků fyzických osob
slučování a rozdělování podniků
sepisování všech typů obchodních smluv
zastupování v řízení před soudy ve věcech občanskoprávních, obchodněprávních a pracovněprávních
zastupování v řízení před soudy a orgány činnými v trestním řízení ve věcech trestně právních
zastupování v řízení před soudy a u notářských kanceláří při projednávání dědictví
zastupování v řízení před orgány státní správy a samosprávy
sepisování smluv o zřízení zástavních práv a věcných břemen k nemovitostem
zakládání družstev a společenství vlastníků bytových jednotek
zpracovávání právních analýz a rozborů
legislativní činnost

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky